Joining A Storm Hit Crew

Board Advisory: advies, inzicht en board search voor bestuursorganen

Een bestuurder of commissaris heeft een grote verantwoordelijkheid voor het succes van het bedrijf. Daarom is het van belang dat een raad van bestuur of raad van commissarissen zo optimaal mogelijk functioneert. Amrop kan daarbij helpen met diverse Board Services diensten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan advies over de te volgen strategie, opvolging of vergoeding (Board Advisory), een analyse van het functioneren van de bestuursorganen (Board Evaluation) of de zoektocht naar de juiste personen (Board Search). 

 

Board Advisory, Board Evaluation & Board Search in het kort 

  • Board Advisory richt zich op advies aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen op het gebied van remuneratie, opvolging en het vaststellen van de functieprofielen voor bestuursleden. 
  • Board Evaluation helpt bij het vaststellen of een raad van bestuur of raad van commissarissen effectief zijn werk doet, de juiste doelstellingen heeft geformuleerd en deze doestellingen ook weet te behalen.
  • Board Search helpt bij het vinden van de juiste kandidaten voor posities binnen de raad van bestuur en raad van commissarissen. 

 

Board Advisory, Board Evaluation & Board Search helpen bestuursorganen optimaal te functioneren 

Een bedrijf besturen of toezicht houden op het management zijn taken die bijzondere vaardigheden vergen. Met verschillende diensten kan Amrop een raad van bestuur of een raad van commissarissen helpen om de taken zo goed mogelijk uit te voeren. 

 

Board Advisory: advies over remuneratie, opvolging en competenties 

Het besturen van een bedrijf of het toezicht erop houden, vraagt diverse kwaliteiten van bestuurders. Met behulp van de Board Advisory diensten, een vorm van board consulting,  van Amrop krijgen de raad van bestuur en de raad van commissarissen focus en richting waardoor ze effectief kunnen opereren.

Een externe adviseur kan deze bestuursorganen onafhankelijk advies geven over belangrijke beslissingen en strategieën. Dit kan helpen om een ​​objectieve en frisse blik te krijgen op problemen en mogelijke oplossingen. 

 

Risico's en marktwensen voldoende in kaart gebracht? 

Heeft het bedrijf voldoende oog voor alle bedrijfsrisico’s in de sector? Kan het voldoende inspelen op veranderende wensen vanuit de markt? Hoe geeft het vorm aan zijn rol op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Hoe is het gesteld met de board culture? En hoe weet een bedrijf zich staande te houden in de war for talent?

Ook kan een adviseur helpen om vaardigheden en kennis op te bouwen en te verbeteren, zodat bestuurders beter in staat zijn om te voldoen aan hun rol en verantwoordelijkheden.

In het bijzonder kan Amrop ook helpen bij vragen rondom de remuneratie van bestuurders, opvolging binnen de raad van bestuur (de “ceo succession planning”) of de raad van commissarissen. Amrop kan daarnaast ook helpen bij leiderschapsontwikkeling of executive coaching.

 

Bij grotere verantwoordelijkheden hoort een passende vergoeding 

Er komt tegenwoordig veel op een bedrijf af. Denk daarbij aan digitalisering, verduurzaming en diversiteit. Aandeelhouders verwachten meer dan alleen een goed dividend op hun investering. Ze verwachten dat een bedrijf zijn verantwoordelijkheden neemt op het gebied van duurzaamheid, een gezonde en veilige bedrijfscultuur heeft en goed is voor zijn werknemers.

De verantwoordelijkheden van een raad van bestuur of een raad van commissarissen zijn daardoor de afgelopen jaren toegenomen. Dat heeft geleid tot hogere vergoedingen.

Veel goede bestuurders hebben de keuze uit verschillende bestuursorganen om zitting in te nemen dus moet de vergoeding - ook internationaal gezien - competitief genoeg zijn. Amrop kan als onderdeel van de Board Advisory diensten ook adviseren over de juiste bandbreedte van zo’n vergoeding. Zo’n bandbreedte wordt bepaald door het zorgvuldig in kaart brengen van marktinformatie en inzichten die Amrop heeft vanuit de eigen advieswerkzaamheden voor verschillende bestuursorganen. Dit levert een tailormade advies over de renumeratie op. 

 

Board Evaluation: snel inzicht in sterktes en zwaktes 

Een goed functionerende raad van bestuur of raad van commissarissen begint met de juiste samenstelling van dit orgaan. Amrop heeft een methode ontwikkeld waarmee een snelle analyse kan worden gemaakt van het functioneren van de raad van bestuur of de raad van commissarissen.

De methode start met een online vragenlijst voor alle bestuurders of commissarissen.

De methode levert een analyse van de sterktes en zwaktes van de raad van bestuur of de raad van commissarissen. Zo wordt onder andere in kaart gebracht hoe de samenwerking verloopt, in hoeverre het orgaan kritisch is op zijn eigen functioneren en hoe het staat met de diversiteit van het denken binnen het orgaan.

 

Interviews om rollen en verantwoordelijkheden beter in kaart te brengen 

Vaak geeft de uitkomst van deze analyse aanleiding om via interviews met de bestuurders of commissarissen dieper op de rollen en verantwoordelijkheden in te gaan waardoor een beter beeld ontstaat van het functioneren van een raad van bestuur of een raad van commissarissen.

Via deze methode hebben er inmiddels tientallen evaluaties plaatsgevonden. Binnenkort zal een nieuwe versie worden gelanceerd die nog specifieker gefocust is op de verschillen tussen diverse sectoren. 

 

Board Search: diversiteit is een belangrijk thema 

De evaluatie van de raad van bestuur of de raad van commissarissen kan aanleiding geven om de samenstelling ervan te wijzigen. Amrop is sterk in executive search en interim management en kan deze zoektocht naar nieuwe bestuurders begeleiden. 

Diversiteit in daarbij een actueel thema. Door een divers samengestelde raad van bestuur of raad van commissarissen ontstaan meer en andere perspectieven en worden ook nieuwe doelgroepen beter vertegenwoordigd.

 

Rol voorzitter van raad van commissarissen cruciaal 

Een raad van commissarissen heeft een toezichthoudende rol. Daarbij is het goed functioneren van de voorzitter erg belangrijk. De voorzitter moet ervoor waken dat de raad goed functioneert en alles bespreekt wat nodig is om het bedrijf vooruit te helpen. Maar de agenda moet niet een afvinklijstje worden. Er zijn veel zaken die een raad van commissarissen nu eenmaal verplicht moet bespreken, maar er moet ook voldoende ruimte overblijven om met elkaar van gedachten te wisselen over strategie.

Amrop kan helpen om de juiste persoon te vinden die deze voorzittersrol op zich kan nemen. 

 

Met de Board Services van Amrop van een Good Board naar een Great Board

Met behulp van de Board Services (Board Advisory, Board Evaluation & Board Search) staan de adviseurs van Amrop de raad van bestuur en de raad van commissarissen bij met advies op de momenten dat deze bestuursorganen dit nodig hebben. Hierdoor kunnen deze bestuursorganen effectief functioneren en maken ze de stap van een Good Board naar een Great Board.

 

Lees meer 

Amrop heeft onderzoek gedaan naar de rol van bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de digitalisering van hun bedrijf. Lees wat de succesfactoren van deze CIO’s zijn in de 4de editie van Digitization on Boards.